Temat miesiąca /   April

Czy żądanie udostępnienia danych stanowi ich przetwarzanie w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych?

Czy żądanie udostępnienia danych stanowi ich przetwarzanie w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych?

Jednym z najczęściej używanych pojęć, w kontekście przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, jest pojęcie przetwarzania danych osobowych. Ustawa w przepisie art. 7 pkt 2 stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o przetwarzaniu danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje sięw systemach informatycznych. Pomimo tego, że definicja tego procesu wydaje się być stosunkowo klarowna, to jednak jej wykładnia przeprowadzana była przez sądy administracyjne w różnoraki, sprzeczny ze sobą sposób.

Aktualności

Twitter przenosi dane osobowe użytkowników do Irlandii

Twitter przenosi dane osobowe użytkowników do Irlandii

Konta użytkowników Twittera, którzy mieszkają poza USA, zostaną wkrótce przeniesione na...

Artykuły

Współczesne zagrożenia w przetwarzaniu danych osobowych. Ataki socjotechniczne

Ataki socjotechniczne stanowią obecnie jedno z najważniejszych zagrożeń godzących w...

Partnerzy merytoryczni

Wiadomość wydrukowana 2015-04-26 01:16 z adresu http://www.e-ochronadanych.pl/website-2013/index.php?